automatyka przemysłowa i systemy sterowania

+48 91 439 58 01     +48 504 128 700

OWS

Ogólne warunki świadczenia usług

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. 1.       Postanowienia ogólne.

 

1.1.         Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług [dalej: „OWS”] regulują zasady sprzedaży towarów i usług przez Apiss Automatyka Elektronika Arkadiusz Gaul [dalej: „Apiss”].

1.2.         OWS stanowią integralną część umów, ofert, zleceń i potwierdzeń zamówień i w takim zakresie obowiązują Apiss i jego Kontrahenta [dalej: „Kontrahent”], chyba że obie umawiające się strony postanowią inaczej.

1.3.         OWS mają zastosowanie do wszelkich umów zawieranych pomiędzy Apiss i Kontrahentem oraz do wszelkich czynności faktycznych i prawnych, podejmowanych przez Apiss i Kontrahenta w celu realizacji zawartych umów.

1.4.         Niniejszym wyłącza się stosowanie wszelkich ogólnych warunków (wzorców umownych) Kontrahenta.

1.5.         Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają wyraźnej zgody Apiss, wyrażonej, pod rygorem nieważności, w formie dokumentowej (pisemnej, poczty elektronicznej, bądź faksem).

 

 1. 2.      Udzielenie zlecenia.

 

2.1.         Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kontrahenta do Apiss zlecenia w celu wykonania przez Apiss usługi lub sprzedaży towaru na podstawie oferty Apiss lub bez takiej oferty, których integralną częścią jest OWS, a następnie potwierdzenie akceptacji zlecenia Kontrahenta przez Apiss. 

2.2.         Zlecenie Kontrahenta uznaje się za przyjęte, jeżeli Apiss potwierdzi akceptację zamówienia w formie dokumentowej (pisemnej, poczty elektronicznej, bądź faksem).

2.3.         Zawarcie umowy oznacza akceptację OWS przez Kontrahenta.

 

 1. 3.      Realizacja zlecenia świadczenia usług.

 

3.1.         Apiss wykonuje usługi w czasie określonym w zaakceptowanym zleceniu. Apiss gwarantuje wykonanie usług w umówionym czasie pod warunkiem, że Kontrahent wykona wszystkie niezbędne czynności w celu odpowiedniej realizacji zlecenia przez Apiss, w szczególności dostarczy odpowiednie części, materiały i dokumentację oraz udostępni odpowiednie miejsce do świadczenia usług.

3.2.         Kontrahent zobowiązany jest na własny koszt zapewnić Apiss przez czas realizacji usług dostęp do energii elektrycznej, wody pitnej, odpowiednio zabezpieczonego miejsca do przechowywania narzędzi i pomieszczenia socjalnego dla personelu Apiss.

3.3.         Kontrahent zobowiązany jest do pełnej współpracy z Apiss celem prawidłowego wykonania usług przez Apiss.

3.4.         Jeżeli w miejscu wykonywania przez Apiss usług, obowiązują wewnętrzne procedury, regulaminy, przepisy przeciwpożarowe i bhp, Kontrahent zobowiązany jest nieodpłatnie przeszkolić personel Apiss w tym zakresie.

3.5.         Jeżeli w razie opóźnienia Kontrahenta w realizacji swoich obowiązków przewidzianych w pkt 3.1. - 3.4. powyżej, Apiss nie mógł świadczyć usług pomimo swojej gotowości, Kontrahent zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za gotowość Apiss do świadczenia usług w kwocie ustalonej w zleceniu.

3.6.         Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w pkt 3.5. powyżej przekracza 5 dni, Apiss jest uprawniony, ale nie zobowiązany, odstąpić od umowy. W takim przypadku Kontrahent zobowiązany jest zapłacić Apiss wynagrodzenie za okres gotowości świadczenia usług w kwocie ustalonej w zleceniu, a także zwrócić Apiss poniesione wydatki.

3.7.         Wszelkie koszty transportu związane z realizacją zlecenia, w tym koszty podróży personelu Apiss do i z miejsca świadczenia usług, koszty przejazdów lokalnych oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia personelu Apiss, obciążają Klienta. Przepis pkt 3.6. powyżej stosuje się odpowiednio.

3.8.         W każdym przypadku Apiss jest uprawniony do powierzenia części lub całości usług podwykonawcom, chyba że strony wyraźnie umówiły się w zleceniu, że Apiss wykona je osobiście.

3.9.         Jeżeli w toku świadczenia usług powstanie konieczność wykonania prac dodatkowych, które nie były ujęte w zleceniu, Apiss przedstawi Kontrahentowi wykaz koniecznych do przeprowadzenia prac dodatkowych i wynagrodzenie należne Apiss z tego tytułu. Akceptacja przez Kontrahenta oferty wykonania prac dodatkowych oznacza jego zgodę na dodatkowe wynagrodzenie. W przypadku braku zgody Kontrahenta na prace dodatkowe, które w ocenie Apiss warunkują wykonanie zlecenia, Apiss jest uprawniony odstąpić od umowy. Przepis pkt 3.6. powyżej stosuje się odpowiednio.

3.10.      Data zakończenia realizacji zlecenia jest podawana w Raporcie serwisowym wystawionym przez Apiss po zakończeniu świadczenia usług. Podpisanie Raportu serwisowego przez reprezentanta Kontrahenta (w szczególności przez kapitana statku lub superintendenta) oznacza potwierdzenie wykonania przez Apiss prac wymienionych w tym dokumencie, czasu ich wykonania i zużytych materiałów.

3.11.      W przypadku, w którym przed podpisaniem Raportu serwisowego Kontrahent przystąpi do eksploatacji urządzeń, w stosunku do których Apiss realizował prace określone w zleceniu, uznaje się, że strony dokonały odbioru prac wykonanych przez Apiss bez zastrzeżeń.

 

 1. 4.      Realizacja zlecenia dostawy towarów.

 

4.1.         Apiss zobowiązuje się udzielić Kontrahentowi koniecznych informacji o produktach Apiss, ich funkcjonalności i warunkach używania. Poprzez złożenia zamówienia na dany produkt Apiss, Kontrahent oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi informacjami i dokumentami koniecznymi do stwierdzenia funkcjonalności produktu.

4.2.         W przypadku wyprodukowania przez Apiss produktu dedykowanego dla Kontrahenta i według jego specyfikacji, Kontrahent ponosi odpowiedzialność za skutki podania niewłaściwych lub niepełnych danych technicznych.

4.3.         Apiss udostępnia swoje produkty w celu przeprowadzenia testu ich funkcjonalności przez Kontrahenta. W przypadku takiego udostępnienia produktu, Kontrahent ponosi odpowiedzialność za produktu do czasu jego zwrotu na rzecz Apiss.

4.4.         Apiss zobowiązuje się dostarczyć produkt w terminie określonym w zaakceptowanym zleceniu dostawy. Apiss jest uprawniony do przesunięcia terminu dostawy w razie wystąpienia okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku Apiss poinformuje niezwłocznie Kontrahenta o najbliższym możliwym terminie dostawy.

4.5.         Dostawa produktów odbywa się na koszt i ryzyko Kontrahentami. Warunkami dostawy jest EXW wg INCOTERMS 2020.

4.6.         Dokumentem potwierdzającym dostawę produktu jest dokument WZ, który Kontrahent jest zobowiązany podpisać przy dostawie produktu.

4.7.         Kontrahent jest zobowiązany zbadać doręczoną mu przesyłkę zawierającą zamówiony produkt w sposób przyjęty przy danego typu przesyłkach. W razie stwierdzenia uszkodzeń przesyłki Kontrahent powinien zażądać od dostawcy sporządzenia i podpisania protokołu szkody.

4.8.         Kontrahent jest zobowiązany zbadać produkty niezwłocznie po ich dostawie, lecz nie później niż w ciągu 4 dniod dnia dostawy i zawiadomić Apiss o ujawnionych widocznych brakach ilościowych, widocznych wadach jakościowych lub innych niezgodnościach dostawy z zamówieniem. 

4.9.         Kontrahent jest uprawniony reklamować produkty niezgodne z zamówieniem, postanowieniami umowy, dostarczonymi uprzednio próbkami lub produkty wadliwe.

4.10.      Wadą produktu jest jego wada fizyczna, wada prawna, a także braki ilościowe i ich niezgodność z którymikolwiek postanowieniami umowy.

4.11.      W celu realizacji przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Kontrahent niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 4 dni od dnia dostawy produktu, zawiadomi Apiss o wadzie, określając w zawiadomieniu rodzaj wady i oczekiwane od Apiss działania.

4.12.      Apiss zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dniod dnia złożenia reklamacji. 

4.13.      W przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji, Apiss dostarczy Kontrahentowi produkty wolne od wad lub wadę usunie (według własnego wyboru), a Kontrahent odeśle do Apiss reklamowane produkty.

 

 1. 5.      Wynagrodzenie.

 

5.1.         Wysokość wynagrodzenia należnego Apiss i termin jego płatności są określane każdorazowo w zaakceptowanym zleceniu lub innym dokumencie zaakceptowanym przez Apiss.

5.2.         W trakcie podróży personelu Apiss do i z miejsca świadczenia usług obowiązują stawki godzinowe określone w zaakceptowanym zleceniu, a jeżeli nie określa odrębnej stawki za podróż personelu, strony obowiązuje stawka w wysokości 50% stawki przewidzianej w zleceniu za pracę personelu Apiss.

5.3.         Podstawą do wystawienia faktury VAT za świadczone przez Apiss usługi jest Raport serwisowy.

 

 1. 6.      Odpowiedzialność.

 

6.1.         Apiss zobowiązuje się, że jakość, cechy, oznaczenia i opakowania dostarczanych produktów a także wykonanych usług będą zgodne z obowiązującymi przepisami i normami oraz że będą wolne od wad prawnych i fizycznych.

6.2.         Apiss ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zgodność produktów i świadczonych usług z umową oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Odpowiedzialność Apiss jest ograniczona do wartości zakupionych przez Kontrahenta usług i produktów. Strony niniejszym wyłączają, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Apiss z tytułu rękojmi.

6.3.         Odpowiedzialność Apiss jest ograniczona do wartości faktycznej poniesionej przez Kontrahenta szkody, z wyłączeniem wszelkich szkód pośrednich, w szczególności utraty zysków i czystych strat majątkowych, pod warunkiem, że szkoda ta powstała na skutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Apiss.

6.4.         Odpowiedzialność Apiss jest wyłączona, jeżeli szkoda powstała w wyniku zastosowania materiałów lub dokumentacji dostarczonej przez Kontrahenta, które są niewłaściwe, używane, zużyte lub zawierają wady.

 

 1. 7.      Gwarancja.

 

7.1.         Apiss niniejszym gwarantuje, że produkty i usługi dostarczane w ramach realizacji umowy będą zgodne ze specyfikacją zaakceptowanego zlecenia.

7.2.         Jeżeli strony nie ustaliły inaczej w umowie, okres gwarancji wynosi:

7.2.1.    [_] miesięcy w odniesieniu do usług świadczonych przez Apiss;

7.2.2.    [_] miesięcy w odniesieniu do produktów dostarczany przez Apiss.

7.3.         Termin, o którym mowa w pkt 7.2.1. powyżej jest liczony od dnia podpisania przez strony Raportu serwisowego, a jeżeli strony nie podpisały tego dokumentu - od dnia zakończenia świadczenia usług przez Apiss.

7.4.         Termin, o którym mowa w pkt 7.2.2. powyżej jest liczony od dnia podpisania przez Kontrahenta dokumentu WZ, a jeżeli Kontrahent nie podpisał tego dokumentu - od dnia dostarczenia produktu do Kontrahenta.

7.5.         W przypadku dostarczania lub instalacji nowych części lub modułów oraz sprzedaży lub dostarczenia części zamiennych obowiązuje okres gwarancji wskazany w gwarancji producenta dotyczącej danej części. Wszelkie roszczenia z gwarancji dotyczących takich części powinny być zgłaszane do producenta części.

7.6.         W ramach gwarancji Apiss zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wad fizycznych produktu lub wykonanej usługi, jeżeli wady te ujawnione zostaną w okresie gwarancji i powstaną z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie lub są następstwem wadliwego wykonania usługi przez Apis.

7.7.         Gwarancja udzielana przez Apiss nie obejmuje wad i usterek mających źródło w materiałach lub dokumentacji dostarczonej przez Kontrahenta, a także powstałych w skutek niewłaściwej eksploatacji urządzeń czy produktów lub uszkodzeń mechanicznych, w szczególności Kontrahent traci uprawnienia z gwarancji w przypadku używania produktu niezgodnie z umową, jego przeznaczeniem, dokonywania napraw lub przeróbek dostarczanego produktu lub wykonanej przez Apiss usługi.

7.8.         Wszelkie reklamacje muszą być zgłaszane do Apiss w okresie gwarancji, w formie elektronicznej, pisemnej bądź faksem, w terminie 3 dni od momentu wykrycia wady. Gwarancja nie obejmuje usterek, które zostały zgłoszone w sposób inny niż wskazano powyżej.

7.9.         Po otrzymaniu reklamacji Apiss w terminie 14 dni dokona sprawdzenia jej zasadności i wyda oświadczenie o uznaniu bądź braku uznania zasadności reklamacji. W tym celu Apiss może zlecić wykonanie ekspertyzy przez niezależny podmiot lub przeprowadzić inspekcję za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

7.10.      Celem właściwego przeprowadzenia procedury reklamacyjnej Kontrahent jest bezwzględnie zobowiązany powstrzymać się od używania przedmiotów, w których wykryto wadę oraz od jakiejkolwiek ingerencji w tym przedmiocie (w tym od demontażu przedmiotu) do czasu wydania przez Apiss oświadczenia o uznaniu bądź braku uznania zasadności reklamacji i ewentualnej inspekcji przez przedstawiciela Apiss. W przypadku niezastosowania się przez Kontrahenta do obowiązków określonych w zdaniu poprzedzającym, a także przeprowadzenia inspekcji przedmiotu bez udziału przedstawiciela Apiss, gwarancja wygasa.

 

 1. 8.    Wycofanie realizacji zlecenia.

 

8.1.         Do momentu ukończenia realizacji zlecenia, Kontrahent może wycofać się ze zlecenia, za jednoczesną zapłatą na rzecz Apiss całości umówionego wynagrodzenia oraz zwrotem poniesionych przez Apiss wydatków.

8.2.         W przypadku gdy spełnienie świadczenia przez Kontrahenta jest niepewne z uwagi na jego stan majątkowy, Apiss jest uprawniony, według własnego uznania, wstrzymać się z realizacji zlecenia do czasu, aż Kontrahent dokona całkowitej lub umówionej przedpłaty za produkt lub usługę Apiss lub przedstawi Apiss właściwe zabezpieczenie płatności.

8.3.         Apiss uprawniony jest odstąpić od umowy, jeżeli Kontrahent nie wykona niezbędnych czynności w celu odpowiedniej realizacji zlecenia przez Apiss, w szczególności nie dostarczy odpowiednich części, materiałów i dokumentacji oraz nie udostępni odpowiedniego miejsca do świadczenia usług. W przypadku odstąpienia od umowy Kontrahent zobowiązany jest zwrócić Apiss wszystkie koszty poniesione przez Apiss w celu realizacji zlecenia.

 

 1. 9.      Prawa własności przemysłowej.

 

9.1.         Apiss zachowuje prawa autorskie, patenty i inne prawa własności przemysłowej do przedmiotu umowy dostarczanego do Kontrahenta.

9.2.         Jeżeli przedmiotem dostawy jest oprogramowanie należące do Apiss, zasady udzielania licencji na korzystanie z tego oprogramowania reguluje umowa pomiędzy Apiss a Kontrahentem. W przypadku braku takiej odrębnej umowy lub przepisów regulujących tę kwestię, zastosowanie znajdują przepisy niniejszego pkt 9 OWS.

9.3.         Apiss udziela Kontrahentowi licencji niewyłącznej na korzystanie z oprogramowania.

9.4.         Pod warunkiem pełnego i regularnego uiszczania opłat licencyjnych Kontrahent otrzymuje niewyłączne, obowiązujące w okresie obowiązywania umowy licencyjnej, nieprzenoszalne i niepodlegające sublicencjonowaniu prawo do korzystania z oprogramowania w zakresie dozwolonym na mocy umowy.

9.5.         Korzystanie w sposób zgodny z umową obejmuje instalację oraz ładowanie, wyświetlanie i uruchamianie zainstalowanego oprogramowania.

9.6.         Apiss ma prawo rozwiązać umowę licencyjną na piśmie bez wypowiedzenia z uzasadnionej przyczyny. Uzasadniona przyczyna, która uprawnia Apiss do rozwiązania umowy, to przede wszystkim naruszenie praw korzystania przez Kontrahenta poprzez korzystanie z oprogramowania w zakresie wykraczającym poza zakres określony w umowie oraz niezaprzestanie naruszenia w rozsądnym okresie po otrzymaniu ostrzeżenia od Apiss.

9.7.         Kontrahent nie ma prawa przenosić oprogramowania, kopii oprogramowania będącej w posiadaniu Kontrahenta ani żadnej kopii zapasowej na osoby trzecie. W szczególności Kontrahent nie ma prawa sprzedawać oprogramowania, udzielać na niego licencji ani sublicencji, upubliczniać ani udostępniać oprogramowania, o ile nie uzyskał uprzedniej pisemnej zgody na takie działania od Apiss.

9.8.         Zakazane jest kopiowanie materiałów towarzyszących (np. instrukcji) oprogramowaniu bez zgody Apiss, modyfikacja, przeprowadzenie deasemblacji, dekompilacji lub rozszyfrowywanie sposobów pracy oprogramowania, tworzenie opracowań pochodnych z zastosowaniem oprogramowania lub jego fragmentów.

 

 1. 10.  Siła wyższa.

 

10.1.      Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane jest działaniem siły wyższej.

10.2.      Siła wyższa rozumiana jest jako zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od stron, któremu nie można zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności, a w szczególności, ale nie wyłącznie:

10.2.1. decyzje władz;

10.2.2. epidemie lub pandemie;

10.2.3. wojna, w tym wojna domowa;

10.2.4. zamieszki, akty sabotażu, rozruchy;

10.2.5. katastrofy naturalne, np. burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie.

10.3.      Każda ze stron w miarę możliwości zobowiązuje się informować drugą stronę o wszelkich zdarzeniach mających cechy siły wyższej, które mogą mieć wpływ na wykonanie zobowiązań wynikających z umowy tak, aby umożliwić drugiej stronie podjęcie środków minimalizujących skutki takiego zdarzenia.

10.4.      Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez stronę zobowiązań wynikających z umowy to:

10.4.1. strona ta niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą stronę na adres wskazany jako adres siedziby strony o powstaniu tego zdarzenia, a ponadto będzie informować drugą stronę o istotnych faktach mających wpływ na przebieg takiego zdarzenia, w szczególności o przewidywanym terminie jego zakończenia i o przewidywanym terminie podjęcia wykonywania zobowiązań z umowy oraz o zakończeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości przedstawiając dokumentację w tym zakresie;

10.4.2. strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia;

10.4.3. strona ta niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia;

10.4.4. każda ze stron dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy i bezzwłocznie wypełni swe zobowiązania wynikające z umowy po usunięciu przyczyn zdarzenia i / lub jego skutków.

10.5.      Jeżeli zwłoka w wykonaniu zobowiązania  trwa nieprzerwanie ponad trzy miesiące druga strona może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 

 1. 11.  Poufność.

 

11.1.      Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich poufnych informacji i faktów, o których dowiedziała się w związku z zawarciem i realizacją umowy. Obowiązek powyższy dotyczy także dokumentów, materiałów oraz jakichkolwiek innych nośników informacji. Informacją poufną jest każda informacja nieujawniona do wiadomości publicznej, niezależnie od jej charakteru prawnego, ekonomicznego, organizacyjnego lub jakiegokolwiek innego, dotycząca strony oraz podmiotów powiązanych z nią kapitałowo, umownie lub organizacyjnie. Informacjami poufnymi są także dane i informacje dotyczące aktualnych, byłych i przyszłych pracowników, współpracowników, dostawców i kontrahentów stron. Informacja poufna obejmuje w szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11.2.      Informacje, o których mowa w pkt 11.1. powyżej, mogą być ujawnione wyłącznie za uprzednią zgodą drugiej strony wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje także przez 3 lata po zakończeniu okresu obowiązywania umowy.

11.3.      Nie stanowi naruszenia zobowiązań dotyczących poufności ujawnienie informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji albo postanowienia organu lub instytucji państwowej, wiążących jedną z stron.

 

 1. 12.         Postanowienia końcowe.

 

12.1.      Wszelkie umowy zawierane pomiędzy Apiss a Kontrahentem podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w OWS i umowie Apiss i Kontrahenta zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

12.2.      Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Apiss a Kontrahentem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy rzeczowo dla siedziby Apiss.

12.3.      Aktualna wersja OWS jest zawsze dostępna na stronie: http://www.apiss.pl/.

 

OWS

Kontakt

Apiss
Automatyka Elektronika 

Mobile: +48 501 317 011
Tel: +48 91 439 58 01
Email: apiss@apiss.pl

ul. Koralowa 53
Bezrzecze 71-220